Det aktiva arbetet för integration i Sverige

Under 2000-talet har den svenska integrationspolitiken förändrats. Det var när regeringsskiftet 2006 var som den nya politiken för integration kom igång. Det blev en ny organisation till viss del och en ny inriktning. Invandringen i Sverige hade förändrats mycket sedan 70-talets arbetskraftsinvandring och  nu behövdes resurserna fokuseras annorlunda.

Det mesta av politiken inom integrationsmarknaden flyttades till arbetsmarknadsdepartementet. Det nya inom integrationspolitiken blev att hela befolkningen är med och det är generella insatser som den inriktas på. Tanken är att alla oavsett land de är födda i eller vilken etnisk bakgrund de har ska kunna vara med och få bättre stöd till integrering i det svenska samhället. Under 2007 lades Integrationsverket som hade bildats ned helt.

En förändring sker

Två år efter det sattes en ny proposition upp i budgeten. Det nya var att integrationspolitiken skulle ha ett enda mål. Det nya målet var “lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”.  Under samma år kom riksdagen med en skrivelse. I den ingick flera punkter på  mål som skulle uppnås under den kommande mandatperioden. Sättet och systemet att ta emot nyanlända skulle vara mer effektivt och ge en bättre introduktion. Målen som sattes var att fler nyanlända skulle komma in på arbetsmarknaden både genom anställning och genom företagande. Målet för att uppnå bättre resultat på utbildningar höjdes och i skolan skulle alla räknas som likvärdiga. Här ingick även att höja språkkunskaperna och att ge bättre utbildningsmöjligheter för alla vuxna. I det här arbetet räknades också in att diskriminering skulle bekämpas mer effektivt och att de stadsdelar som hamnat i utanförskap skulle komma in mer i det svenska samhället. En av de sista punkterna och även en av de mest viktiga var att värdegrunden för samhället skulle vara gemensam och mångfald skulle vara en positiv del i denna .

Regeringen har tydliga mål

Regeringen har jobbat för att uppnå dessa resultat och hoppades det ökade utbudet på arbetskraft också skulle öka efterfrågan på kvalificerad personal. Det gällde arbetskraft som hade fått en vidareutbildning och uppfyllde de krav som krävdes för de olika tjänsterna. Kvaliteten skulle höjas på utbildningarna och det här var ett arbete som skulle uppfylla behoven och vara ett komplement för att få kvalificerad personal. Enda gången dessa insatser skulle särskiljas mellan befolkningen var om det gällde nyanlända. I övrigt skulle resurserna vara lika oavsett ursprung. Om det fanns individuella behov skulle det anpassas efter dessa, men i övrigt vara lika för alla. Det här var ett sätt att försöka bryta utanförskapet som hade uppstått på en del platser i Sverige.

Regeringen har tydliga mål

Självklart fortsätter dessa insatser än idag och många är inriktade speciellt för unga för att de ska kunna få en bra chans att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. Idag finns det särskilda medel i budgeten för att kunna hantera dessa frågor och fortsätta jobba aktivt med att kunna öka integrationen i det svenska samhället för olika etniska bakgrunder.