Integration i Sverige

Det som vi i dagligt tal kallar integration är att etablera nya personer i landet. Arbetet som pågår är att få in de nya personer i det svenska samhället både genom skola, jobb och arbete. Det är ett stort och svårt projekt som pågår hela tiden. De senaste åren har det varit extra hårt eftersom många personer kommit hit som flyktingar och belastningen på det svenska samhället har varit större.

Styrs av statsbudgeten

Styrs av statsbudgeten

När det kommer till hur den politiska delen sköts är det många frågor som hanteras. Mycket regleras i statsbudgeten och det är många bitar som ska falla på plats. Det aktiva arbetet består av introduktionsinsatser som sätts in för de invandrare som nyss anlänt. Flyktingar ska placeras ut i olika kommuner runt om i landet och det ska planeras hur det ska gå till. Staten betalar sedan ut ersättning till de kommuner som har tagit emot flyktingarna. De nya invandrarna eller flyktingarna ska få svenskt medborgarskap. En stor del av det här arbetet går också ut på att jobba emot den diskriminering som ofta kommer med de nya invånarna. Det gäller både diskriminering på grund av tillhörigheten och diskriminering på grund av religion. Här kommer även bitar som rasism och främlingsfientlighet in och den behöver jobbas på. Mycket av jobbet går ut på att sprida kunskap om de nya religionerna och kulturerna likväl som att personal på olika instanser utbildas i att hantera frågorna och situationerna som kan uppstå. De nyanlända personerna behöver också integreras på den svenska arbetsmarknaden och för det brukar det krävas en del arbete genom utbildning av olika slag.

Tidig integrationspolitik i Sverige

Den svenska integrationspolitiken har varit aktiv sedan 1975. I det arbete som pågår handlar det mycket om att de nya invånarna ska kunna ha kvar sina gamla traditioner och ta med sig en bit av sin kultur in i Sverige. Sverige arbetar även för att de nya invånarna ska kunna ha kvar sitt gamla hemspråk och på det här planet har Sverige kommit längre än många andra länder. Här erbjuds gratis tolk och det är lättare för personer att få korrekt information när de träffar svenska myndigheter. För de ungdomar och barn som kommer till Sverige erbjuds de undervisning i hemspråket om modersmålet är annat än svenska. Genom åren har det även kommit en egen avdelning inom regeringen som jobbar med integration. Mellan åren 1998 – 2007 kallades den här avdelningen Integrationsverket. Den hade ett stort inflytande de åren, även om den svenska integrationspolitik har sina rötter bra många år tidigare. Integrationspolitiken som vi kan se idag har sina rötter i den som kom till 1975 eftersom vi redan då arbetade för att invandrarna i Sverige skulle kunna få ta med sig sin kultur när de bosatte sig i Sverige. Tanken bakom det var att det skulle underlätta integrationen i det nya landet. Många säger ofta att den stora missen som gjordes redan på 70-talet var att anpassa invandrarna, men att det Sverige aldrig anpassades  att underlätta integrationen. Under 70-talet var det till största del arbetskraftsinvandring som skedde och det här har genom åren kommit att ändras till att bli flyktinginvandring.